+421 948 323 060 M.C.Sklodowskej 1, Bratislava - Petržalka

Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ PORIADOK

 1. Ubytovateľom je spoločnosť Penzión MK s.r.o., so sídlom Záhumenská 4/F, 841 06,
  IČO: 51 211 301, DIČ: 2120654624
 2. Klientom je osoba, ktorej ubytovateľ poskytne za odplatu krátkodobé ubytovanie v ubytovacom zariadení Mari Kiri Penzión, M.C. Sklodowskej, 851 04 Bratislava.
 3. Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad totožnosti.
 4. Cenník ubytovania je k nahliadnutiu na recepcii penziónu. Cena za ubytovanie sa hradí vopred na celé obdobie ubytovania.
 5. Penzión je vo výnimočných prípadoch oprávnený ubytovať klienta aj v inej izbe, než si klient objednal, avšak táto izba musí spĺňať rovnaké kvalitatívne parametre ako klientom objednaná izba.
 6. Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej bola ubytovňa zatriedená (Z.z. č. 277/2008 z 26.júna 2008)
 7. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný klienta ubytovať od 14:00 hod do 19:00 hod prvého dňa ubytovania– do tohto istého času izbu pre klienta rezervuje.
 8. Klient odhlási svoj pobyt najneskôr do 11:00 hodiny posledného dňa ubytovania, v tom istom čase uvolní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň. Odhlásením sa rozumie vypratanie izby, nahlásenie odchodu poverenej osobe ubytovateľa a odovzdanie kľúča od izby.
 9. Klient pri obsadení izby si prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii.
 10. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania ubytovania má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností upratovačka, údržbár prípadne vedenie penziónu.
 11. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po zapísaní do knihy návštev, a to v čase od 10:00 hodiny do 20:00 hodiny.
 12. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 13. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. To sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 14. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový a televízny program. V čase od 22:00 hodiny do 6:00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.
 15. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
 16. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných právnych predpisov.
 17. Za cenné veci a peniaze zodpovedá ubytovateľ len v prípade, ak boli ubytovateľom prevzaté do úschovy.
 18. Na izbách, chodbách, sociálnych zariadeniach a sprchách je prísny zákaz fajčenia.
 19. Klient je povinný na požiadanie zamestnanca penziónu preukázať sa dokladom totožnosti.
 20. Ubytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby, ak klient v ubytovacom zariadení napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy.

V Bratislave dňa 01.02.2018