+421 948 323 060 M.C.Sklodowskej 1, Bratislava - Petržalka

Reklamačný poriadok

 1. Ubytovateľom je spoločnosť Penzión MK s.r.o., so sídlom Záhumenská 4/F, 841 06, IČO: 51 211 301, DIČ: 2120654624
 2. Klientom je osoba, ktorej ubytovateľ poskytne za odplatu ubytovanie krátkodobé ubytovanie v ubytovacom zariadení Mari Kiri Penzión, M.C. Sklodowskej, 851 04 Bratislava.
 3. Ak klient zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite, či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.
 4. Reklamácie je potrebné uplatniť u ubytovateľa bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku.
 5. Klient uplatňuje reklamáciu v prevádzke penziónu a pri jej uplatňovaní predloží doklad o zaplatení ceny za ubytovanie.
 6. Ubytovateľ je povinný prijať reklamáciu klienta bez zbytočného odkladu a vydať klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie. Po prijatí reklamácie ubytovateľ zároveň rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie.
 7. Ak nie je možné reklamáciu z dôvodu zložitosti veci vybaviť ihneď, je ubytovateľ povinný spísať s klientom reklamačný zápis, ktorý musí byť oboma stranami podpísaný, pričom reklamácia bude vybavená do 3 pracovných dní.
 8. V prípadoch, kedy bude nutné za účelom vybavenia reklamácie zabezpečiť odborné posúdenie veci(znalec) bude lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.
 9. V prípade, ak je reklamácia klienta dôvodná a jedná sa o nedostatok odstrániteľný, zabezpečí ubytovateľ klientovi náhradné plnenie.
 10. V prípade, ak je reklamácia klienta dôvodná a jedná sa o nedostatok neodstrániteľný, poskytne ubytovateľ klientovi primeranú zľavu z ceny za ubytovanie.
 11. V prípade, ak ubytovateľ nevybaví reklamáciu klienta bez zbytočného odkladu a reklamácia sa ukáže ako dôvodná, ubytovateľ poskytne klientovi zľavu z ceny za ubytovanie bez ohľadu na povahu nedostatku.
 12. Ak nemožno v rámci vybavenia reklamácie poskytnúť klientovi náhradné plnenie a vzhľadom na charakter nedostatku sa javí zľava z ceny ubytovania ako nedostatočná, vráti ubytovateľ klientovi plnú výšku ceny za
 13. V prípade, ak je reklamácia klienta nedôvodná, ubytovateľ reklamáciu klienta zamietne.
 14. Ubytovateľa pri reklamačnom konaní môže zastupovať ním poverená osoba.
 15. Klient má právo v postavení spotrebiteľa obrátiť sa v prípade sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 16. Orgánom dohľadu je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava

V Bratislave dňa 01.02.2018